INTEGRITETSPOLICY


Nordic Viewpoint respekterar deltagarnas rättigheter
1 Vi förbinder oss att skydda din integritet och att hantera information som du delger oss på ett säkert och konfidentiellt sätt.
2 Informationen som du delger oss kommer enbart att användas i undersökningssyfte.
3 Vi kommer inte att delge din personliga information till någon tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.
4 Vi kommer aldrig försöka sälja något till dig och vi kommer aldrig sälja vidare din personliga information till tredje part. Det hör inte till vår verksamhet. Vi är inte ett telemarketing- eller marknadsföringsföretag. Vi arbetar med marknadsundersökningar och vi är enbart intresserade av dina åsikter och beteenden.
5. Om du väljer att delta i en undersökning har du rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. Ingen har rätt att ifrågasätta ditt beslut om du skulle välja att tacka nej till en undersökning eller att avbryta ditt deltagande.

Att skydda din integritet är viktigt för oss
Marknadsundersökningar, opinionsundersökningar och enkäter uppfyller en viktig funktion i samhället. Resultaten från enkätundersökningar hjälper företag och organisationer att fatta bättre beslut. Dina åsikter kan bidra till utveckling av nya produkter och tjänster samt till att förbättra nuvarande produkter och kundtjänst. Politiska organisationer och regeringsorgan förlitar sig också på enkätundersökningar för att implementera lagar och policys som allmänheten ber om eller behöver. När du deltar i en undersökning som genomförs av vårt företag, kan du känna dig trygg med att vi kommer att skydda din integritet. Vid enstaka tillfällen kan vi behöva återkontakta dig för att förtydliga dina svar. I sådana fall kommer vi aldrig utge oss för att vara något annat företag eller att vi har någon annan sysselsättning. Vi har utvecklat strikta integritetsstandarder som finns angivna i vår detaljerade integritetspolicy. Nordic Viewpoint är medlem i ESOMAR, en världsomspännande organisation som arbetar bl.a. för att säkerställa god marknadsundersökningssed. Vi följer ESOMARs regelverk, som bidrar till att skydda din integritet. Om du har några frågor angående din integritet, ber vi dig kontakta vår Integritetsrepresentant via e-post (privacy@nordic-viewpoint.com) eller per telefon på (0046 313559000) eller genom att skicka oss ett brev (Nordic Viewpoint AB, Att: Privacy Officer, Prästrgårdsgatan 24, 431 44 Mölndal, Sweden).

Integritetspolicy
1. Lite om hur vi samlar in information

När Nordic Viewpoint genomför en marknadsundersökning framgår det tydligt från våra inbjudningar och frågeformulär vilka vi är och syftet med att vi kontaktar dig.

Vanligtvis kontaktar vi dig av någon av följande anledningar:
1 För att bjuda in dig till en av våra undersökningar;
2 För att genomföra en intervju med dig;
3 För att förtydliga uppgifter som du har angett i någon av våra enkäter.
4 För att uppdatera och säkerställa att vår registrerade personliga information om dig är korrekt.

Ibland kan vi behöva kontakta dig med anledning av något av följande:

1 För att ge dig information om din ersättning
2 För att be om din tillåtelse att använda din personliga information för ett syfte som vi inte har förklarat för dig när vi först började samla in din personliga information.
3 För att uppdatera och säkerställa att vår registrerade personliga information om dig är korrekt.

När du deltar i våra undersökningar kan det hända att vi ber om dina personliga åsikter såväl som demografisk information såsom din ålder och sammansättningen på ditt hushåll. Du har rätt att avstå från att svara på frågor eller att avsluta ditt deltagande i en undersökning närhelst du vill. Om du går med i vår panel för internetbaserade undersökningar, har du rätt att säga upp ditt medlemskap närhelst du vill genom att ringa +46 31 355 90 00 eller genom att skicka e-post till unsubscribe@nordic-viewpoint.com. Vi bjuder aldrig medvetet in barn som är yngre än 16 år till våra undersökningar utan vårdnadshavares godkännande.

2 Sekretess gällande enkätsvar och kontaktinformation
Dina svar i en undersökning sammanfogas med alla andra deltagares svar och rapporteras till beställaren av undersökningen enbart i sammanställd form. Vi kommer aldrig medvetet att rapportera dina svar individuellt, förutom i de fall som beskrivs här nedan: Dina svar kan komma att bli insamlade, sparade eller behandlade av anslutna företag eller icke-anslutna leverantörer av tjänster, både inom och utanför Sverige. De är bundna via avtal till att behandla all information som de samlar in och lämnar till oss eller som vi samlar in och lämna ut till dem under sekretess och är skyldiga att skydda den med säkerhetsstandarder och metoder som är likvärdiga med våra egna. Förutom att behandla dina svar under sekretess, kommer vi aldrig sälja, dela med oss till tredje part, låna ut eller på något annat sätt medvetet överföra ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress till våra kunder, andra marknadsundersökningsföretag, direktmarknadsföringsföretag eller någon annan.

Härmed följer en lista över de få undantagsfall när vi eventuellt kan komma att avslöja din personliga information eller dina enkätsvar till tredje part:

1 Du ber om eller ger ditt medgivande till att dela information som kan identifiera dig samt dina individuella svar med tredje part för ett specifikt syfte;
2 I enlighet med ESOMARs riktlinjer, delger vi dina svar till tredje part som enligt avtal har lovat att behandla informationen under sekretess och att enbart använda det i undersöknings- eller statistiskt syfte;
3 Fastän det förekommer ytterst sällan kan vi på begäran av statliga eller juridiska myndigheter bli tvingade att lämna ut din personliga information för att tillmötesgå tillämpliga lagar, regler eller juridiska processer.

3 Användning av cookies, loggfiler och annan teknik
Cookies är små textfiler som sparas på din dator via en webbsida som tilldelar dig ett numeriskt användar-ID och sparar viss information om dig för att underlätta dina sökningar på internet. Vi, våra kunder och partners använder cookies på våra enkätsidor för att du ska få en bättre upplevelse. Cookies bidrar även till bättre kontroll av kvalitet samt erbjuder valideringsfunktioner. Ingen personlig information sparas på någon av de cookies som vi använder oss av. Teknologi för datoridentifiering tilldelar ett unikt identifieringsnummer till en användares dator för att identifiera och spåra datorn. Våra kunder, samarbetspartners eller NORDIC VIEWPOINT använder teknologi för datoridentifiering (även kallat dator-id eller digitala fingeravtryck) för att samla in personlig information eller spåra användares online-aktiviteter. Vi använder teknologin för att hjälpa våra kunder att säkerställa enkätresultatens integritet. Denna teknologi analyserar information och data som erhålles från din dators webbläsare och från andra publika datakällor, inklusive till exempel din dators tekniska inställningar, din dators egenskaper och din dators IP-adress. Denna information används för att skapa en unik identifikation för din dator. Den unika identifikationen består av ett numeriskt id-nummer som vi bevarar. Vi behåller inte den information som analyseras för att skapa detta unika id-nummer. Denna teknologi avbryter inte eller stör inte din användning eller kontroll av din dator och den varken påverkar eller ändrar inställningar eller funktionaliteten hos din dator.

I våra ansträngningar att hjälpa kunder att skydda och bibehålla integriteten hos undersökningsresultaten kan vi:

a. länka eller koppla ditt unika id-nummer till dig och den information du ger oss;
b. dela ditt unika id-nummer med våra kunder och med andra leverantörer av kontaktlistor; och
c. erhålla ett unikt id-nummer kopplat till dig från en tredje part, inklusive men inte begränsat till en leverantör av kontaktlistor eller en av Nordic Viewpoint kunder.

Alla unika id-nummer kopplade till specifika individer kommer skyddas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer använda och distribuera denna teknologi på ett professionellt och etiskt sätt i enlighet med vår integritetspolicy, den information Nordic Viewpoint har delgett dig, samt relevanta lagar och branschregler. I den händelse vi upptäcker eller får information om oetiskt förfarande i samband med användningen av denna teknologi, eller att teknologin används på ett sätt som inte överensstämmer med den information vi har gett deltagare eller på ett sätt som strider mot relevanta lagar och regler, kommer vi vidta omedelbara åtgärder för att förhindra sådant oetiskt förfarande och säkerställa en korrekt administration av teknologin.

4 Säkerhet gällande personlig information
Vi informerar våra anställda om våra policys och riktlinjer kring sekretess, säkerhet och integritet, och vi betonar vikten av att följa dem. Våra säkerhetsrutiner överensstämmer med sedvanliga kommersiella standarder som används för att skydda personlig information. Vi kan överföra personlig information till våra samarbetspartners eller andra leverantörer av tjänster i undersökningsrelaterat syfte, så som databearbetning, samt utbetalning av ersättning. Vi kräver att dessa företag hanterar all personlig information på ett sätt som överensstämmer med vårt företags åtgärder och relevanta lagar. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda den personliga information vi får ta del av, både då den skickas till oss och när vi har mottagit den.

5 Riktighet gällande personlig information
NORDIC VIEWPOINT vidtar rimliga åtgärder för att hålla personlig information som vi besitter eller kontrollerar, som används kontinuerligt, korrekt, fullständig, uppdaterad och relevant, baserat på den mest aktuella informationen som finns tillgänglig för oss. Vi förlitar oss på din hjälp med att hålla din personliga information korrekt, komplett och aktuell genom att ärligt besvara våra frågor.

6 Tillgång till personlig information
För att få tillgång till din personliga information som finns lagrad hos oss, krävs det att du begär detta skriftligen genom att skriva till e-postadressen eller postadressen som visas här nedan. Du kan vanligtvis få tillgång till din personliga information för att korrigera, ändra eller ta bort den information som är inkorrekt, förutom i följande fall:

1 Om det skulle innebära att tillgången till din personliga information skulle kunna avslöja andras personliga information;
2 Om tillgång till informationen skulle avslöja sekretessbelagd information om Nordic Viewpoint eller dess kunders affärsverksamhet
3 Om bördan, eller kostnaden för att ge tillgång skulle vara oproportionerlig i förhållande till risken för din integritet i det aktuella fallet.


Vi kommer sträva efter att ge tillgång till den begärda personliga informationen inom 30 dagar från att vi mottagit din förfrågan. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi tillhandahålla en skriftlig förklaring till varför vi varit tvungna att neka dig tillgång till informationen.

7 Meddelande om väsentlig förändring av denna policy
Om vi genomför en väsentlig förändring av denna policy eller vårt sekretessförfarande kommer vi publicera ett tydligt anslag på denna sida under 30 kalenderdagar innan förändringen implementeras samt beskriva vilka valmöjligheter som finns för individen. Efter att förändringen implementerats kommer vi registrera i introduktionen till denna policy när dokumentet senast uppdaterades.

8 Hur du kontaktar oss
Frågor om den här policyn, klagomål som riktar sig mot hur vi arbetar och vid nekad tillgång till personlig information ska skickas till vår integritetsansvarige tjänsteman på Nordic Viewpoint genom att maila info@nordic-viewpoint.com eller skriftligt med posten till

Nordic Viewpoint AB
Att: Integritetsansvarig
Prästgårdsgatan 24
431 44 Mölndal

Sverige

Alla klagomål kommer att utredas och vi kommer att försöka tillmötesgå dem som vi anser vara rättfärdigade. Vid behov kommer vi att ändra våra policys och processer för att säkerställa att andra individer inte ska behöva uppleva samma problem.

KONTAKT


Kontakta oss gärna för mer information om våra lokaler, tjänster eller priser.

Nordic Viewpoint
Prästgårdsgatan 24
431 44 Mölndal

Tel: 0046 31 787 2599