ANVÄNDARVILLKOR OCH SÄKERHET


NORDIC VIEWPOINT är ett marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Göteborg. På uppdrag av olika företag och organisationer genomför vi marknadsundersökningar inom olika områden. Det är ofta webbaserade undersökningar men ibland ges även möjlighet att delta i intervjuer per telefon eller ansikte mot ansikte. Vi genomför undersökningar om en massa olika ämnen. Det kan handla om konsumentvaror, resevanor och nöjen för att bara nämna några. Vi erbjuder alltid alla våra deltagare en ersättning när de deltar i en av våra undersökningar. Observera att vi inte har för avsikt att sälja något till dig och att vi garanterar att ditt deltagande i en av våra undersökningar INTE kommer att leda till några säljsamtal eller andra försäljningsrelaterade åtgärder. Vi är endast ute efter dina åsikter och erfarenheter och vi ger dig även en ersättning för att du delar med dig av dem!

Att bli medlem
Vi rekryterar medlemmar på flera sätt, vanligtvis per telefon, men det går även bra att registrera sig som medlem direkt på vår hemsida eller via vår Facebooksida. Alla som är över 16 år kan bli medlemmar.

Avanmälan och ändringar
När du har blivit medlem kan du när som helst avregistrera dig hos NORDIC VIEWPOINT genom att maila
support@nordic-viewpoint.com

Du kan också göra ändringar eller tillägg i de uppgifter du registrerat hos oss genom att kontakta
support@nordic-viewpoint.com.

Personuppgifter
NORDIC VIEWPOINT följer personuppgiftslagen (PUL). Detta innebär att all information som du lämnar endast kommer att vara tillgänglig för anställda på NORDIC VIEWPOINT. Enbart den informationen som du själv har angett när du registrerade dig lagras. Informationen kommer under inga omständigheter att lämnas vidare till tredje part i sådan form att du skulle kunna identifieras som individ.

Alla våra undersökningar genomförs enligt ESOMARS riktlinjer. Du kan läsa mer om dessa på www.esomar.org.

När du registrerar dig i vår panel kommer du att få svara på några frågor om bl.a. hur ditt hushåll ser ut och vilka typer av undersökningar som du är intresserad av att delta i. Svaren kommer att göra det lättare för oss att i framtiden enbart skicka ut enkäter och förfrågningar som är relevanta för just dig.

Som panelmedlem har du rätt att veta vilken information NORDIC VIEWPOINT har registrerat om dig och du har även rätt till att få felaktig information rättad.

Hur länge sparas informationen?
Den profilinformation som du har lämnat kommer att lagras tills du meddelar oss att du inte längre vill vara medlem i vår panel. Då kommer all data som vi har lagrad om dig att raderas. Svaren som ges på en undersökning sparas aldrig tillsammans med din personliga information. Det är inte heller möjligt att koppla din identitet till dina svar efter att svaren har levererats anonymt till vår uppdragsgivare.

Var 12:e månad kommer vi att uppmana dig att uppdatera dina uppgifter.

Våra rättigheter
Som panelmedlem godkänner du att ta emot inbjudningar till marknadsundersökningar genom e-post från NORDIC VIEWPOINT. I undantagsfall kan NORDIC VIEWPOINT även bjuda in medlemmar att delta i undersökningar via telefon. Det finns inget krav på att medlemmarna skall delta i alla undersökningar de blir inbjudna till. Efter att ha mottagit en inbjudan kan medlemmen välja att tacka ja eller nej till deltagande. Allt deltagande sker alltid på frivillig basis och medlemmen har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.

Det beror på undersökningens omfattning hur många inbjudningar NORDIC VIEWPOINT skickar ut och vi kan tyvärr inte bjuda in alla medlemmar varje gång en undersökning genomförs. Vi har inte heller möjlighet att garantera att ett visst antal inbjudningar kommer att skickas ut under ett år. När önskat antal svar har uppnåtts för en viss undersökning äger NORDIC VIEWPOINT rätt att stänga ner undersökningen och avvisa ytterligare svar.

De flesta undersökningar inleds med ett antal förfrågor, s.k. screeningfrågor och NORDIC VIEWPOINT har rätt att avvisa deltagare som efter dessa inledande frågor inte uppfyller kriterierna för deltagande i undersökningen. Dessa förfrågor är till för att säkerställa att panelmedlemmen tillhör den målgrupp som är relevant för den specifika undersökningen.

För varje undersökning som du blir inbjuden till kommer du att erhålla information om vilken belöning som utgår och i vilken form. Belöning utgår i de fall där deltagaren har uppfyllt kriterierna för undersökningen samt fullföljt intervjun eller de uppgifter som undersökningen innebär. Belöningens storlek beror på undersöknings omfattning, tidsåtgång och plats.

För att statistiska analyser ska kunna genomföras måste panelmedlemmarna godkänna att NORDIC VIEWPOINT registrerar de uppgifter som ges i samband med undersökningen i en databas. Svaren från undersökningen kommer att anonymiseras så fort detta är praktiskt möjligt, dock alltid innan leverans sker till uppdragsgivaren.

NORDIC VIEWPOINT kommer att utesluta medlemmar som inte tar våra undersökningar seriöst. Exempel på detta kan vara om vi ser att svarstiden är orimlig eller att inkonsekventa svar ges. I dessa fall kommer vi inte skicka ut fler inbjudningar till denna medlem. NORDIC VIEWPOINT förbehåller sig även rätten att neka en medlem ersättning för en undersökning om det visar sig att svaren är av så dålig kvalitet att de inte kan inkluderas i undersökningen.

Det finns heller ingen anledning att registrera sig med mer än en e-postadress i panelen då dubblettkonton kommer att raderas.

Innehållet i våra undersökningar är konfidentiellt och det är inte tillåtet att kopiera eller vidarebefordra någon information, bilder, text, eller något annat material som finns i undersökningarna du får från NORDIC VIEWPOINT.

För ett undersökningsprojekt kan vi även behöva återkontakta dig för att klargöra dina svar och genom att bli medlem i vår panel så godkänner du att vi kontaktar dig för detta syfte.

Säkerhet
NORDIC VIEWPOINT arbetar enligt ett internationellt erkänt etiskt regelverk för marknads- och opinionsundersökningar som finns definierat av ESOMAR (European Society of Opinion and Market Research), se www.esomar.org).

Panelmedlemmen godkänner att NORDIC VIEWPOINT ger den grunddata som lämnades vid registrering samt svarsdata från en specifik undersökning vidare till uppdragsgivaren i en bearbetad och anonymiserad form.

Personuppgifter såsom namn, postnummer, e-postadress och annan personlig information som kan identifiera en enskild individ ges inte till uppdragsgivaren eller någon annan tredje part utan att vi först erhållit skriftligt eller elektroniskt samtycke till detta från panelmedlemmen.

NORDIC VIEWPOINT följer personuppgiftslagen (PUL) och Datainspektionens riktlinjer för lagring av personuppgifter. NORDIC VIEWPOINT kommer under inga omständigheter att lämna över information till tredje part där en medlem kan identifieras som individ. Alla anställda hos NORDIC VIEWPOINT har tystnadsplikt och vi tillämpar principen att så få anställda som möjligt har tillgång till personlig information. Det händer dock att undersökningen genomförs i samarbete med en tredje part men i dessa fall kommer inte e-postadressen eller annan personlig information att lämnas vidare, utan bara en kodad koppling för att skydda våra panelmedlemmars identitet.

Tredje parts information
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhandahålls av NORDIC VIEWPOINT eller information om tredjepartsprodukter eller -tjänster. NORDIC VIEWPOINT granskar inte affärsverksamheten hos dessa tredje parter och lämnar inga utfästelser å deras vägnar.

Cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner såsom inloggning och för att komma ihåg vad du gjorde senast du var på sidan. Cookies används i en del av NORDIC VIEWPOINT undersökningar.KONTAKT


Har du frågor eller vill du veta mer om Nordic Viewpoint och panelen, då är du välkommen att kontakta oss på:
delta@nordic-viewpoint.com.

Vill du veta mer om oss?
www.nordic-viewpoint.com

Nordic Viewpoint
Prästgårdsgatan 24
431 44 Mölndal
Tel: 0046 31 787 2599